77 419 50 14 inox@czora.eu

Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Czora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Opolu, ul. Energetyków 3, 45-920 Opole.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail biuro@czora.eu , pod numerem telefonu 774023576 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

– w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed jej zawarciem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na ochronie jego praw w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO),

– w celach marketingowych w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora w granicach udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z lit. a RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić m.in. następującym podmiotom:

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,

– podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową,

– dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,

– podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

– podmiotom powiązanym organizacyjnie,

innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przechowujemy przez okres realizacji umowy, w tym także przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy.

Twoje dane pozyskane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Twoje dane pozyskane w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarzamy przez czas wykonywania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane.

Twoje dane osobowe pozyskane  w celach marketingowych oraz w celach analitycznych i statystycznych przetwarzamy przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że sprzeciwisz się tym czynnościom lub wycofasz wyrażoną uprzednio zgodę.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych możesz w dowolnym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie zawarcia i wykonania umowy, jest warunkiem realizacji umowy oraz świadczenia usług. Jeśli nie podasz danych, wykonanie umowy oraz świadczenie usług nie będzie możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator informuje także o automatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach………………. w celu ………………………

Informacje Handlowe

Masz możliwość otrzymywania informacji marketingowych i handlowych, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Poprzez informację handlową lub marketingową informujemy Cię o naszych produktach i usługach. Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@czora.eu

Cookies

Strona internetowa używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

[google_map_easy id="1"]

Dane kontaktowe

Energetyków 3, 45-920 Opole

Formularz kontaktowy